VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

I. 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup vzdělávacích kurzů a jiného zboží na internetové adrese www.verasnaselova.cz, která je provozována Ing. Věrou Snášelovou, se sídlem Vitáskova 12, 621 00 Brno jako podnikající fyzickou osobou a upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

I. 2. Definice pojmů:
Prodávajícím se rozumí Ing. Věra Snášelová, se sídlem Vitáskova 1598/12, 621 00 Brno, IČ: 12702561, email: info@verasnaselova.cz.

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která při koupi zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (spotřebitel).

Zbožím se rozumí vzdělávací kurz, který lze absolvovat buď osobně fyzickou přítomností na kurzech pořádaných Prodávajícím, nebo internetový online kurz, který je zpřístupněn Kupujícímu po uhrazení kupní ceny prostřednictvím internetu, nebo jiné zboží nabízené Prodávajícím (kniha, ebook, nebo jiné materiály), dále také jen „Zboží“.

I. 3. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.verasnaselova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

I. 4. Tyto obchodní podmínky obsahují důležité informace, které potřebuje mít Kupující k dispozici ještě před uzavřením kupní smlouvy. Seznamte se, prosím, jako případný Kupující s těmito obchodními podmínkami. V případě, že budete mít k těmto obchodním podmínkám dotazy, kontaktujte mě prostřednictvím shora uvedené emailové adresy info@verasnaselova.cz.

II. Objednávka a kupní smlouva

II. 1. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis Zboží. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.

II. 2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.verasnaselova.cz/kurz. Kupující provede objednávku Zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.verasnaselova.cz/objednavka-kurzu. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat, před odesláním objednávky může měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně opravit chybné údaje či nesrovnalosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupující v objednávkovém formuláři vyplní fakturační údaje (jméno a příjmení, adresu, email, telefonní číslo a zvolí způsob platby a případně dopravy). Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Odeslaná objednávka je právně závazná. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.verasnaselova.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Odesláním prodejního formuláře uděluje Kupující výslovný souhlas s pořízením fotografií, video a audio nahrávek z kurzu.

II. 3. Prodávající potvrdí doručení objednávky Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce, současně zašle Kupujícímu informaci o přijetí objednávky. Prodávající je oprávněn dle charakteru objednaného zboží požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Do okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího je možné objednávku zrušit odesláním zrušení objednávky na adresu info@verasnaselova.cz 

II. 4. Doručením potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou v objednávce je uzavřena Kupní smlouva (vzniká smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím). Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

II. 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, 

II. 6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je uzavřena pouze v elektronické podobě – skládá se z objednávky Kupujícího, akceptace Prodávajícího a těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě, Kupujícímu není u Prodávajícího přístupná.

III. Kupní cena, úhrada a splatnost

III. 1. Na webovém rozhraní v souhrnu objednávky na webové adrese http://www.verasnaselova.cz/objednavka-kurzu je vždy uvedena aktuálně platná cena zboží. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. V případě objednávky vzdělávacího online kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu. V případě objednávky jiného zboží je ke kupní ceně zboží přičtena cena za dopravu (poštovné), resp. jiné náklady na dodání zboží. Prodávající je neplátce DPH. Cena uvedená v souhrnu objednávky je konečnou cen.

III. 2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zakoupené Zboží až po úplném uhrazení celé kupní ceny.

III. 3. V případě zjevné chyby při uvedení ceny na webovém rozhraní (zřejmý překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, není Prodávající povinen Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky Kupujícího a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

III. 4. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

III. 5. ​Kupní cena je splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a odeslání faktury. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. O přijetí platby vystaví Prodávající doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdrží Kupující obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

III. 6. S ohledem na způsob uzavření kupní smlouvy není možná prohlídka Zboží ze strany Kupujícího před zaplacením kupní ceny (s výjimkou gratis ukázek dostupných na internetové adrese www.verasnaselova.cz). Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

III. 7. a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:
1. Bankovním převodem na korunový účet Prodávajícího, číslo účtu .........., vedený u .......................
2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
3. Rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
b) Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

IV. Dodací podmínky

​IV. 1.  Přístup do online vzdělávacího kurzu je Kupujícímu umožněn po uhrazení celé kupní ceny na elektronickou adresu sdělenou Kupujícím zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se Kupující do kurzu zaregistruje. Tímto je kurz dodán.

IV. 2. V případě jiného zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a poštovného na doručovací adresu uvedenou Kupujícím.

IV. 3. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz nebo zboží dodáno nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude zaslání odkazu k registraci do online kurzu dodáno obratem (nejpozději následující pracovní den) po provedení platby. Přístup do kurzu bude povolen do 48 hodin od registrace do kurzu. V případě zboží je dodací lhůta 3 pracovní dny.

​IV. 4. V případě dodání online vzdělávacího kurzu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu, v případě dodání jiného zboží je Prodávající oprávněn přičíst k ceně kurzu poštovné (náklady na dopravu).

​IV. 5. Po zaslání odkazu s přístupem do online vzdělávacího kurzu nebo po doručení zboží je Kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu.

IV. 6. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti odpovídající hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online vzdělávacím kurzem

V. Podmínky užívání Zboží

​V. 1. Digitální obsah (online kurz) je zpřístupněn pouze Kupujícímu. Odkaz na online kurz je zaslán na elektronickou adresu Kupujícího, případně je Kupujícímu zpřístupněna adresa webové stránky, kde je online kurz umístěn. Pro plnou funkčnost online kurzu je nutné odpovídající hardwarové a softwarové vybavení zařízení Kupujícího. Online kurz lze otevřít v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro online kurz je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

​V. 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího jako autora dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob.

V. 3. Zboží je výsledkem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora - Prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací ze Zboží a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. Ve Zboží může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

VI. Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího

VI. 1. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci informací získaných v kurzu v praxi, za pocity, zdravotní stav a stavy, které může Kupující v kurzech prožívat. Po celou dobu trvání kurzu je Kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch Kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže Prodávající ovlivnit, jako např. dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu Kupujícího apod.

VI. 2. Všechny produkty a služby Prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které Prodávající jako lektorka zprostředkovává, jsou pouze návody a doporučením.

VI. 3. Účast v kurzu je dobrovolná a každý účastník odpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje upozorňuje Prodávající na fakt, že v průběhu kurzů mohou být účastníci vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jejich odpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv. Účast v programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

VI. 4. Informace obsažené produktech Prodávajícího nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Zboží nabízené Prodávajícím může obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VI. 5. V případě že účastník kurzu ve stejné době souběžně s absolvováním kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále Prodávající doporučuje, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

VI. 6. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

VI. 7. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, přednáškového sálu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení kurzu má účastník právo na vrácení 100% ceny kurzu nebo je mu umožněno absolvovat kurz v náhradním termínu nebo si může vybrat jiné zboží Prodávajícího ve stejné ceně.

VI. 8. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese odpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům kurzu.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VII. 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

​VII. 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

VII. 3. V případě výskytu vady, která se objeví do 6 měsíců od převzetí Zboží a kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu online kurzu nebo zboží za nové, nebo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

​VII. 4. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že Zboží má vadu, nebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním online kurzu, nebo nesprávným uchováváním.  

​VII. 5. Reklamaci (uplatnění práv z vadného plnění) je Kupující povinen uplatit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad, a to nejlépe zasláním emailu na elektronickou adresu Prodávajícího, případně na korespondenční adresu Prodávajícího uvedenou v čl. I. 2. těchto obchodních podmínek. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodnou strany jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

VIII. Storno podmínky

VIII. 1. Tyto storno podmínky se uplatní pouze v případě zakoupení vzdělávacího kurzu s osobní (fyzickou) přítomností Kupujícího jako účastníka kurzu a Prodávajícího (případně jiné osoby pověřené Prodávajícím) jako lektora.

VIII. 2. V případě, že se Kupující nebude moci kurzu, na který se přihlásil, zúčastnit, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu na email info@verasnaselova.cz Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno a příjmení Kupujícího, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

VIII. 3. V případě odhlášení (zrušení objednávky) kurzu:
• 7 a více dní před datem jeho konání, je Kupujícímu vráceno 100% z uhrazené ceny kurzu.
• 6 a méně dní před datem konáním kurzu, se zaplacené kurzovné (kupní cena) nevrací. Kupujícímu již byly zaslány podklady pro účast na kurzu a Prodávající tak započal s plněním kupní smlouvy. Kupující je oprávněn uhrazenou cenu kurzu převést na koupi jiného produktu z nabídky Prodávajícího v plné ceně kurzu nebo absolvovat kurz v náhradním termínu, bude-li se opakovat, případně může své místo v kurzu postoupit třetí osobě (může za sebe poslat náhradníka).

VIII. 4. V případě, že se Kupující objednaného a zaplaceného kurzu bez předchozí omluvy nezúčastní, zaplacené kurzovné (kupní cena) se nevrací.

VIII. 5. Uhrazená cena kurzu bude Kupujícímu vrácena na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu Prodávajícího doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

IX. 1. Kupující je oprávněn ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající poskytuje „garanci spokojenosti“. V případě, že vzdělávací online kurz nesplní očekávání Kupujícího, nebo z jiného důvodu, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy do 14 dnů od registrace do online kurzu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, buď písemně na adresu sídla Prodávajícího, Vitáskova 12, 621 00 Brno, nebo elektronicky, na adresu info@verasnaselova.cz Zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději od 14 dnů po odstoupení od smlouvy.

IX. 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

IX. 3. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

IX. 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

IX. 5. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem, zejména v případě vadného plnění.

IX. 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupující neuhradí kupní cenu Zboží ani ve lhůtě 10 dnů po datu splatnosti, v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených OZ. V případě vzdělávacího kurzu je Prodávající oprávněn odstoupit v případě ztráty důvěry, která je potřebná mezi Kupujícím jako klientem a Prodávajícím jako lektorem pro naplnění účelu vzdělávacího kurzu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

​X. 1. Budete-li mít k plnění kupní smlouvy, nebo mé činnosti nějakou stížnost, budu ráda, když mě nejprve budete kontaktovat na (elektronické) adrese uvedené v čl. I.2 těchto obchodních podmínek. Věřím, že veškeré problémy budeme moci vyřešit dohodu stran ke spokojenosti všech účastníků. Pokud bychom se přesto nedohodli, můžete jako Kupující podat v závislosti na povaze Vašeho problému stížnost k příslušnému úřadu (viz níže).

X. 2. Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

​X. 3. K řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Aktualizace webu

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

XII. Ochrana osobních údajů

XII. 1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává Kupující v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího a pro realizaci objednávky. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

XII. 2. Osobní údaje i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

XII.3.    Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Celé znění Zásady zpracování a ochrany osobních údajů najdete ZDE

XIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

XIII.1.    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (viz Zásady zpracování a ochrany osobních údajů).

XIII. 2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV. 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

XIV. 2. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. V takovém případě mají ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

XIV. 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.verasnaselova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
XIV. 4. Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ).

XIV. 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.10.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.verasnaselova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

V Brně dne 15.10.2018